Souhlas se zveřejněním příspěvku

Účastník, který nahraje na této webové stránce www.klubmaminek.cz jakýkoliv příspěvek, včetně hodnocení produktů, článků, fotografií nebo videa (autorské dílo), uděluje tímto souhlas s užitím svého díla společnosti Nutricia a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4,140 00 Česká republika, IČO: 63079640, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3207 (dále jen „Nutricia“), a to pro marketingové účely spojené s propagací společnosti Nutricia a/nebo obchodní účely s výrobkem Hami spojené, a to bezúplatně bez časového, teritoriálního a množstevního omezení ke všem způsobům užití uvedeným v ust. § 12 a násl. autorského zákona (121/2000 Sb.) v platném znění, včetně jeho úprav a zpracování.

Dále účasník bere na vědomí a závazně prohlašuje, že autorské dílo, kteréna tyto webové stránky nahraje, je jeho dílem nebo má od autora a všech osob podílejících se na vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu společnosti Nutricia. V opačném případě se zavazuje nahradit společnosti Nutricia nebo ostatním uživatelům veškerou škodu, která by jim nepravdivostí tohoto prohlášení vznikla.

Výše uvedený souhlas se uděluje ke zveřejnění díla na webové stránce www.klubmaminek.cz a na Facebookové stránce Hami Česká republika. V případě další potřeby užití takového díla společností Nutricia v jiných médiích (Facebookoová stránka společnosti Nutricia, Youtube, popřípadě další sociální sítě a jiná média) bude rozsah takového užití předem zaslán účastníkovi k odsouhlasení prostřednictvím emailové komunikace.

Účastník souhlasí s tím, že v návaznosti na vznesený požadavek společnosti Nutricia bez zbytečného odkladu písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla společnosti Nutricia ve zde uvedeném rozsahu. Za toto udělení souhlasu nepřísluší žádná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění. Tím není dotčeno právo účastníka odmítnout užití v dalším rozsahu (v jiných médiích) v návaznosti na požadavek společnosti Nutricia zaslaný účasníkovi emailem.

Účastník souhlasí s tím, že společnost Nutricia je oprávněna zveřejnit dílo spolu s jeho křestním jménem.